iEskom inethemba izokwazi ukuqhamuka nesixazululo enkingeni yezimali.

Eskom izama ukuxazulula izinkinga zezimali.

i-Eskom ithi inethemba lokuthi kuzothi kuphela usuku lwanamuhla ibe isines'xazululo sokuthi izoyithathaphi imali ezobaqhuba kuze kuphele unyaka wayo wezimali.

Lenkampani kahulumeni ibalwa nalezo ezibhekene nenkinga yezimali njengoba isike yazama kaningana kulezinyanga ezidlule ukuthola uxhaso lwemali ehovisini likamgcini mafa. 

Izol umphathi webhange lombuso iSouth African Reserve Bank, uLesetja Kganyago, ukubeke kwacaca ukuthi ama-State Owned Enterprises kusazobanzima ukuthi athole uxhaso kuhulumeni.

Ethula isinqumo seMonetary Police Committee, sokugcina inani lenzalo yemali ebolekisayo iku 6.25 wamaphesenti, uKganyago uthe ''ziningi izinkinga umnto walelizwe obhekene nazo okusamele zisukunyelwe''.

Okhulumela iEskom uKhulu Phasiwe uthi ukuhlangana kwezikhulu eziphezulu zalenkampani kunikeza ithemba.

''Kuyacaca ukuthi ukusebenzisana kwezikhulu eziphezulu kunika ithemba lokuthi sizosithola isixazululo khona namuhla'' kusho uPhasiwe

Linda Mbatha

Share